Riskli Yapı Tespiti ve Sonuçları

Kentsel dönüşüm çalışmaları riskli yapı tespit raporuyla başlar. Bu makalede riskli yapı tespitinin ne şekilde yapıldığını ve bu raporun hukuki sonuçlarına değineceğiz.

Riskli Yapı Tespit Esasları

Riskli yapı, riskli alanın içinde olup olmaması fark etmeksizin, ekonomik ömrünü artık bitirmiş olan, ya da yıkılması veya ağır hasar meydana gelme riski taşıdığı tespit edilen yapıyı ifade eder.

Riskli binanın hangi yöntemlerle ve nasıl tespit edileceğine dair hususları, uygulama yönetmeliğinin 6. maddesinde değinilmiştir. Bu yönetmeliğe göre riskli yapıyı tespit etme yetkisi  üniversiteler ve bakanlık tarafından yetkilendirilen özel firmalara aittir.

Riskli Yapı Müracaatını Kimler Yapabilir?

Riskli olduğu düşünülen binanın kat maliklerinden herhangi biri riskli yapı müracaatı yapabilir, kat maliklerinin çoğunluğunun kararına ihtiyaç yoktur. Yapı üzerinde kat mülkiyeti yoksa binanın maliki, riskli yapı tespitinin yapılmasını isteyebilir. Arsanın üzerindeki bina ve arsa sahibi farklı kişilerse ve bu husus tapuda belirtilmişse bina sahibi de riskli yapı başvurusunda bulunabilir.  Unutulmamalıdır ki bakanlık resen de riskli yapı tespiti yapabilir.

Riskli Yapı Müracaatı Nereye Yapılır?

  1. Çevre ve şehircilik il müdürlüklerine,
  2. Büyükşehir belediyesi ve İlçe belediyelerine,
  3. Bakanlığın yetkilendirdiği üniversitelere,
  4. Gerekli izin veya lisansı almış yapı denetim kuruluşlarına ve özel firmalara risk tespiti için başvuruda bulunulabilir.

Riskli Yapı Şerhi ve Sonuçları

Riskli yapı tespit edildikten sonra bu husus belli bir süre sonra tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenir. Riskli yapı şerhi konulduktan sonra tapu müdürlüğü, bütün ilgililere tebligat yoluyla bu hususu bildirmek zorundadır.

  • Riskli yapı şerhi , gayrimenkulün satışına engel değildir.
  • Riskli yapı tespitini engelleyenlerin Anayasa Mahkemesi kararına göre TCK 265. Maddesinde belirtilen kamu görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri kabul edilir.
  • Riskli yapı tespit raporuna itiraz, tebliğden sonra 15 gün içerisinde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yapılır. Yeni uygulamada riskli yapı tespit raporuna itiraz dilekçelerini kentsel dönüşüm temsilciliklerine de verilebilmektedir.
  • Riskli yapı tespit raporuna itirazın 60 gün cevapsız kalması veya reddedilmesi durumunda, cevap verme süresinin yani 60 günün dolmasından veya reddedilmesi halinde tebliğden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesine dava açılmalı, riskli yapı tespit raporunun iptali istenmelidir.
  • Yıkım sırasında ancak riskli yapının güçlendirilmesi yıkım işlemini durdurur.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Riskli Yapı Tespiti ve Sonuçları
Author Rating
51star1star1star1star1star