Menfi Tespit Davası

Menfi tespit, kelimesinin kökenine inecek olursak, kelime anlamı olumsuz tespittir. Hukuk literatüründe ise kişinin borçlu olup olmadığının tespiti anlamına gelir. Menfi tespit davalarına aynı zamanda “Borçtan kurtulma “ davaları da diyebiliriz. Hukukumuzda en çok başvurulan dava yolları arasındadır. Menfi tespit davalarında onlarca farklı ihtimalle karşılaşırız. İsterseniz gelin menfi tespit kanunu maddelerine bir bakıp sizin anlayacağınız dilde açıklayalım.

İcra İflas Kanunu Madde 72

Borçlu kişi, icralık olmadan önce yahut icra takibi sırasında menfi tesit davası açabilir.
İcra takibi başladıktan sonra açılan menfi tespit davasında mahkeme, talebiniz üzerine alacağın %15’den aşağı olmamak üzere gösterilen teminat sayesinde, icra takibinin durdurulması için ihtiyatı tedbir kararı verebilir.

Borçlu kişi icra takibinden sonra açarsa menfi tespit davasını, bu sefer ihtiyat tedbir kararı alınmaz. Fakat borçlu gecikmeden doğan zararı karşılayacak, (tutarda göstereceği teminat sayesinde bu tutar %15 aşağı olmamalıdır) mahkemeden ihtiyatı tedbir yolunu kullanarak icra veznesinden paranın alacaklıya verilmesi isteğinde bulunabilir.

(Fıkra 09/11/1998 – 3494/6 md.) Eğer dava alacaklı için olumlu sonuçlanırsa ihtiyat tedbir kararı kaldırılır. Bu hükmün gerçekleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir kanunu ile alacağında olan gecikmeden doğan zararları, gösteren teminatı alır. Nihai karar ise alacaklının etmiş olduğu zarar %20’den aşağı tayin edilmez.

Takibe itiraz beyannamesinde bulunmamış yahut itirazın kaldırılması yüzünden, borcu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorun kalanlar için, ödediği tarihten itibaren bir seneyi doldurmaksızın, umumi hükümler dairesine gidip, başvurarak paranın geri alınmasını isteyebilir.

6100 Sayılı HMK Madde 106

Tespit Davası
1)Tespit davası yoluyla gelen belgelerin, sahte olup olmadığı tesit talebinde bulunulabilir.
2)Eğer tespit davası açıyorsanız kanunlarda belirlenen, istisnalar vakalar dışında, hukuken korunmaya değer bulunmalıdır.
3)Maddi olan vakıalar ise tek başlarına tespit davası konusu oluşturmazlar.
İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davaları
Bu yazının ilk bölümünde sizlere icra takibinden önce veya sonra menfi tespit davası açabildiğinizi belirtmiştik. Menfi tespit davaları arasında ki fark ise icra takibi öncesinde açılan davalarda %15 teminat ile icranın durdurulması yönünde karar alınabilirken, icra takibinden sonra açılan davalarda ise yine aynı yüzde ile tedbir kararı alınması yönündedir. Borçlu kişi menfi tespit davası açmış olmasına rağmen tedbir kararı çıkmadıysa fakat borcu ödediyse, mahkeme bu davaya İstirdat Davası şeklinde bakacaktır. Bu ise şu anlama gelir. Davaya ödenen bedelin geri alınması yönünde işlemler başlayacaktır.

Menfi Tespit Davası Zaman aşımı

İcra İflas Kanunu 72 Madde de belirtilen bir diğer hususta süre konusundadır. İcra takibine itiraz etmemiz yahut itirazı kaldırmış olan borçlu kişi, borcunu ödediği tarihten itibaren 1 yıl içinde genel mahkemede dava açarak geri alınmasını istenebilir. Eğer bu işlemleri gerçekleştirmez ise dava zaman aşımına girer.

Menfi Tespit Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Menfi tespit davaları icra takibinin başladığı yer veyahut davalının ikamet ettiği adreste bulunan asliye veya duruma göre sulh mahkemelerin de açılabileceği belirttirmiştir. Dava açıldığında ispat yükü davacıya aittir.

Menfi Tespit Davası Harç

Menfi tespit davalarında genel olarak harç, bedel üzerinden belirlenir. Buda şöyle hesaplanır. Binde 68,31 üzerinden hesap edilir.

Bu yazımızda sizlere Menfi tespit davası nedir, icra iflas kanunu, icra takibi ve öncesi menfi tespit davaları, menfi tespit davasında zaman aşımı konuları hakkında bilgi verdik.

Eğer ki İstanbul’da icra hukuku avukatı arıyorsanız veya menfi tespit davası açmak veya menfi tespit davası hakkında danışmak istediğiniz bir icra hukuku avukatı arıyorsanız anasayfamızdaki iletişim formundan bize mesajınızı iletebilirsiniz. 

 

Summary
Article Name
Menfi Tespit Davası
Description
Ödeme emrine zamanında itiraz etmeyen borçlunun, borçlu olup olmadığını tespit eden davadır. Menfi tespit davası genel mahkemelerde açılır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo