justice 423446 1920 - Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu Nedir?

Mala zarar verme suçu, başka bir kişinin malvarlığına aitbulunan taşınır ya da taşınmaz malın tahrip edilmesi, yıkılması, kullanılamaz hale getirilmesi, kirletilmesi veya bozulması durumunda meydana gelir. Mala zarar verme suçu, bir kişinin malvarlığını hasara uğratmaya yönelik hukuka uymayan eylemleri cezalandırmak için meydana getirilmiştir. 5237 sayılı TCK’nın 151-153 maddeleri arasındayer alır.

Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Süresi

Mala zarar verme suçunun basit biçimi şikayete bağlıdır. Şikâyet edebilme hakkı 6 aydır.Mala zarar verme suçunun nitelikli biçimi ise şikayete bağlı değildir ve takibi resen yapılır.

Mala Zarar Verme Suçu Zamanaşımı

Suçun nitelikli halinde, 8 yıllık zaman aşımı süresinde mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda bile savcılık suçu soruşturabilir.

Mala Zarar Verme Suçu Uzlaştırma

Temel olarak mala zarar verme suçu, uzlaştırma prosedürünün iki taraf arasında gerçekleştirilmesini gerektiren bir suç türüdür. Uzlaşma yönteminin uygulandığı suçlarda hem araştırma hem de takip evrelerinde öncelik olarak uzlaştırma yönteminin gerçekleştirilmesi, uzlaşma olmaz ise soruşturmanın ve yargılamanın sürdürülmesi gerekmektedir.

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları

 • Malı Kullanılmaz Hale Getirmek: Failin malın biçimini değil de işlevini geri dönüş olmadan zarara uğratmasıdır
 • Malın Bozulması: Failin malın biçimini değil de işlevini fakat tamir edilebilir şekilde zarara uğratmasıdır.
 • Mala Yıkarak Zarar Verme: Mala yıkarak zarar verme, malın yapısında önemli değişimler oluşması durumudur. Yıkmak eylemiyle malda, malı kullanılmaz hale getirmek veya bozmaktan daha ciddi değişimler oluşması kast edilmiştir. Mağdura ait eşyanın yakılması gibi bir örnek verilebilir.
 • Mala Tahrip Ederek Zarar Verme: Bir malın biçimsel, fiziksel özelliklerinden en az bir tanesinin geri dönüş olmadan veya geri dönüş olacak şekilde zarara uğratılmasıdır. Mağdura ait arabanın farlarının kırılması örnek olarak gösterilebilir.
 • Mala Yok Etme Yoluyla Zarar Verme: Fail malın tekrar tamir edilmesine olanak bırakmadan, geri dönüşsüz bir şekilde eylemini gerçekleştirdiğinde yok etme suretiyle mala hasar verme suçunu oluşturur.
 • Mala Kirletmek Yoluyla Zarar Verme: Malın tamamiyetine veya dış yapısına zarar vermedenmalınbiçiminin görsel olarak hasara uğratılmasıdır.
 • Mala Sahipli Hayvanın Öldürülmesi Yoluyla Zarar Verme:Failin gerçekleştirdiği eylem öncesinde hayvanın,kullanabildiği fonksiyonlarını eylemden sonra kullanamamasıdır. Sahibi olan bir hayvanı haksız olarak öldüren kişi,Türk Ceza Kanununun 151/2. Maddesine göre mala sahipli hayvanın öldürülmesi yoluyla zarar verme suçuna göre cezalandırılacaktır.

 

Mala Zarar Verme Suçunun Cezası

 • Mala Zarar Verme Suçunun Basit Biçiminin Cezası

Mala zarar verme suçunun basit biçimi uygulandığında faile 4 ay- 3yıl arası  hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Hapis cezası ile adli para cezası  aynı anda uygulanamaz.

 • Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikli Biçiminin Cezası

Mala zarar verme suçunun nitelikli biçimleri, hasara uğrayan malın özelliği dolayısıyla cezanın ağırlaştırılması durumunu meydana getirir.

Cezayı arttıran nitelikli biçimler;

 1. Kamu kuruluşuna ait mal üzerine
 2. Doğal afetlere yönelik korumaya tahsis edilmiş mal üzerine
 3. Bulunduğu bölge ayırt edilmeksizin dikili ağaç, fidan üzerine
 4. İçme suyu sağlanması, sulama üzerine
 5. Siyasi kurumlar veya kamu kuruluşları gibi yapılar ve mallar üzerine
 6. Kamu personelinden görevi itibariyle intikam almak amacı ile
 7. Grev, lokavt gibi olaylarda sendikaların veya işverenlerin içerisinde bulunduğu yapıların ve kullandıklarıeşyaların üzerine

İşlenmesi durumunda 1-4 yıl arası hapis cezası uygulanır.

Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık

Mala zarar verme suçunda etkin pişmanlık, yaptığı eylemin kötü neticelerini gidermek için faile, azmettiren veya yardım eden kişiye uygulanan ceza indirim sebebidir. Yaşanan hadisede etkin pişmanlık kararlarının gerçekleştirilmesi için; mala zarar verme suçunun tamamlanmış olması gerekmektedir. Mağdurunuğradığı hasarı fail, azmettiren ya da yardım eden kişipişman olduğunu belirterek zararı ödeme ya da geri verme yoluyla gidermiş olmalıdır.Fail, yardım eden ya da azmettiren kişi yapmış olduğu hasarı karar verilinceye kadar gidermelidir. Hasar tamamen yok olduğu takdirde bu kararın gerçekleştirilmesi için  mağdurun isteği aranmaz. Fakat hasar tamamen giderilmez isemağdurun rızası göz önüne alınır. Mala zarar verme suçu sebebi ile etkin pişmanlık belirten faile Türk Ceza Kanununun 168. Maddesi gereğince suç ceza indirimi uygulanır. Suçtan sonra fakat takipten evvel mağdurun hasarı karşılanırsa uygulanacak ceza 2/3 oranında indirilir. Etkin pişmanlık takip başladıktan sonra ve karara bağlanmadan evvel gösterilirse, uygulanacak ceza ½ oranında indirilir.

 

Mala Zarar Verme Suçunda Şahsi Cezasızlık ve Ceza İndirimi;

Suça yönelik kişisel cezasızlık durumları şöyledir:

 1. Eşlerden bir tanesi diğer eşe karşıt suç işlerse
 2. Üstsoy, altsoy veya bu derece kayın akrabalarından bir tanesinin veya evlatlık durumunun aleyhine işlenirse,
 3. Aynı evde yaşam süren kardeşlerden bir tanesinin aleyhine işlenirse,

Suçu işleyen akrabaya ceza verilmemektedir.

Bu nedenler suçun icrası esnasında bulunan ve failin ceza almamasını veya alınan cezada indirim uygulanmasını sağlayan nedenlerdir.

Mala zarar verme suçu, kararları içerisinde hısımlık ilişkileri de bir ceza indirim sebebi olarak gösterilir. Bu durumda;

Hısımların zararına yönelik işlenmesi durumunda suç şikayete göre belirlenir. Şikâyet edildiği takdirde alakadar akraba üzerine uygulanacak ceza ½ oranında indirilir.

 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:  Karara bağlanan cezanın belli birkontrol zamanı içinde neticeye ulaşmaması, kontrol zamanı içinde belirli şartlar sağlandığında hükmolunan cezanın neticelenmeyecek biçimde ortadan kaldırılması davanın düşmesine sebep olan birceza muhakemesi kuruluşudur. Mala zarar verme suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanabilir.

Adli Para Cezası: Hapis cezası ile beraber ya da tek olarak uygulanabilir. Belirli şartlar sağlandığında mala zarar verme suçu adli para cezası olarak işlenir.

Cezanın Ertelenmesi: Karara bağlanan hapis cezasının, cezaevinde uygulanmasından koşullu bir şekilde vazgeçilmesi, failin belirtilen kontrol zamanını sosyal yaşam içinde iyi bir şekilde geçirmesi durumunda cezasının uygulanmış olmasını sağlayan bir kuruluştur. Mala zarar verme suçunda cezanın ertelenmesi uygulanabilir.

Summary
Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası
Article Name
Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası
Description
Mala verme suçu nedir? Mala verme suçunun cezası nedir? Mala zarar verme suçunun nitelikli hallerini irdelediğimiz yazımız.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo