handcuffs 2202224 960 720 - Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

 1. KASTEN ADAM YARALAMA SUÇU NEDİR?

Kasten adam yaralama suçu, bireyin bedenine zarar verilmesi, idrak kabiliyetinin veya sıhhatinin bozulmasına sebep olan eylemler bütünüdür. Kasten adam yaralama suçu, TCK’nın 86. Maddesinde yer almakla birlikte “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” başlığı altında  toplanmıştır. Bireye karşıgerçekleştirilen suçlar grubundadır. Kasten adam yaralama suçunda korunan hukuki değer, bireylerin beden dokunulmazlığı ve vücut bütünlüğüdür. Failin yapmış olduğu eylem sonucunda madde içerisinde gösterilen suçlardan biri gerçekleşirse, kasten adam yaralama suçu oluşacaktır.Yaralama suçları iki değişik biçimde meydana gelebilir. Birinci durumda basit adam yaralama ikinci durumda ise nitelikli kasten adam yaralama oluşacaktır.

2.KASTEN ADAM YARALAMA SUÇU ve CEZASI, ŞİKAYET SÜRESİ, ZAMANAŞIMI SÜRESİ ve UZLAŞTIRMA

   2.a Basit Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Suçun basit şekillerinden, basit adam yaralama suçu şikayete göredir. Basit sağlık müdahalesi yapılarak giderilebilecek olan vücuttaki zarar,basit adam yaralama suçunu meydana getirdiğinden herhangi bir şikayet olmaması durumunda böyle bir eylem için hukuksal işlem başlatılmamaktadır.Basit adam yaralama suçuna misal olarak bedende morluğa sebep olacak fiziksel müdahale gösterilebilir. Bu tür basit adam yaralama suçlarında, 4 ay-1 yıl arası hapis cezası verilir veya adli para cezası işlemi uygulanır.

   2.b Nitelikli Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Basit sağlık müdahalesi ile giderilemeyen yaralama biçiminde, beden dokunulmazlığının bozulmasına karşın işlenen yaralama suçlarına nitelikli adam yaralama suçu denir. Bu suçun takibi şikayetle sınırlı değildir. Bunun sonucunda belirli bir şikayet süresi de bulunmaz.  Bu tür nitelikli adam yaralama suçlarında, 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezası verilir.

   2.c Uzlaştırma

Basit adam yaralama suçu, iki taraf arasında uzlaşma yönteminin gerçekleştirilmesini gerektirir. Uzlaşma yönteminin gerçekleşebileceği suçlarda, hem soruşturma hem de takip süreçlerinde öncelik olarak uzlaştırma yönteminin uygulanması, eğer uzlaşma gerçekleşmez ise soruşturmaya veya yargıya gönderilmesi gerekmektedir.

   2.d Zamanaşımı

Basit adam yaralama suçunda şikayet edilebilecek süreç 6 ay olup, mağdurun bu süreçte şikâyetçi olmaması durumunda suç zamanaşımına uğrayacaktır. Nitelikli adam yaralama suçunda savcılık, dava zaman aşımı süresi içinde resen soruşturma yapabilmektedir. Nitelikli adam yaralama suçuna yönelik en az dava zamanaşımı süreci 8 yıldır. Şikâyet edebilme hakkına sahip her kişi bu süreçte davaya “müdahil” olarak katılabilmektedir.

 

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN SEBEPLER

Kasten adam yaralama suçu silah ile gerçekleşmiş ise yaralanmanınbasit sağlık müdahalesi ile giderilmesi durumunda ceza %50 arttırılır. Bu durumda ceza,6 ay-1,5 yıl arası hapis cezası veya ½ oranında arttırılmış adli para cezası olarak uygulanır. Diğer bir durum ise kasten adam yaralama suçunun yine silahla gerçekleşmesi ancak yaralanmanın etkisinin basit sağlık müdahalesi ile giderilmeyecek çeşitten olmasıdır ve bunun cezası 1,5 yıl-4,5 yıl arası hapis cezası olarak uygulanır.

Aşağıda gösterilen durumlar yaralama suçlarında cezayı arttıran diğer nedenlerdendir;

 • Kamu personelinin görevini yerine getirmemesi sebebi ile yaralama
 • Eş, kardeş, üstsoy, altsoya karşı işlenen yaralama
 • Ruhen veya bedenen güçsüz olan kendini savunamayan bireylere yönelik yaralama
 • Kamu personelinin bulunduğu statüsünü kötü amaçla kullanarak gerçekleştirdiği yaralama

 

SONUCU NEDENİYLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ADAM YARALAMA SUÇU ve CEZASI

Kasten yaralama eyleminin mağdurun bedeninde kalıcı izler, emareler bırakması durumunda söz konusu olmaktadır. Neticesi nedeniyle ağırlaştırılmış adam yaralama suçu, failin bedende bıraktığı kalıcı izlere göre iki aşamada incelenir.

Aşağıda gösterilen durumlarda, kasten yaralama suçu sonucunda mağdurun;

 • Organlarından veya duyularından bir tanesinin fonksiyonları sürekli zayıflıyorsa,
 • Konuşurken güçlük yaşıyorsa,
 • Yüzünde sabit bir iz varsa,
 • Hayatını riske sokan bir durum varsa,
 • Suç hamile bir kadına karşı işleniyor ve erken doğum yaşanıyorsa,

faile verilecek ceza bir kat arttırılır. Ancak eğer ki BTM ile giderilebilecek yaralar ve BTM ile giderilemeyecek yaralar durumu var ise adam yaralama suçunun cezası 3 yıldan, yukarıda bahsettiğimiz kasten adam yaralama suçunda cezayı arttıran nedenler esas alınırsa yaralama suçunun cezası 5 yıldan az olamaz.

 

Aşağıda gösterilen durumlarda da, kasten yaralama suçu sonucunda mağdurun,

 • İyileşme ihtimali bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Organlarından veya duyularından bir tanesinin fonksiyonlarının tamamen yitirilmesine,
 • Konuşma yetisini veya çocuk yapma yeteneğini kaybetmesine,
 • Yüzünün sürekli bir şekilde değişikliğine,
 • Hamile kadına yönelik işlenip bebeğin düşürülmesine,

Sebep olmuş ise kasten adam yaralamanın asıl şeklinin işlenmesi halindefaile verilecek ceza iki kat arttırılarak uygulanır. Ancak eğer ki BTM ile giderilebilecek yaralar ve BTM ile giderilemeyecek yaralar durumu var ise uygulanan ceza 5 yıldan, kasten adam yaralama suçunda cezayı arttıran nedenler esas alınırsa yaralama suçunun cezası 8 yıldan az olamaz.

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇUNDA KEMİK KIRILMASI

Kasten adam yaralama suçunda, kemikte kırık veya çıkık meydana gelmiş ise uygun görülen ceza kırık veya çıkığın yaşam işlevlerindeki tesirine göre ½ oranına kadar arttırılmaktadır.

 

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇUNUN ÖLÜMLE SONUÇLANMASI

Kasten adam yaralama suçu ölüm ile sonuçlanmış  ise hukuki özelliği itibariylekasten adam öldürme suçuna girmez. Ağırlaştırılmış yaralama suçu olarak kabul görmektedir. Bundan dolayı kasten adam yaralama suçu sonucunda ölüm gerçekleşmiş ise ve kasten adam yaralama suçunun asıl şekli işlenmiş ise 8 yıl-12 yıl arası hapis cezası uygulanır. Ancak kasten adam yaralama suçunda cezayı arttıran nedenler esas alınırsa yaralama suçunun cezası 12-16 yıl arası hapis cezası olarak uygulanır.

 

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇUNUN İHMALİ OLARAK İŞLENMESİ

Kasten adam yaralamanın ihmali tutumla işlenmesi  sonucunda uygulanacak ceza üçte ikisine kadar inebilir. Bu hükmün uygulanması için kasten adam öldürmenin ihmali tutumla işlenmesine yönelik şartlar esas alınır.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRILMESI, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASI ve CEZANIN ERTELENMESİ

Adli para cezası, bir suç işlenmesi halinde tek başınaveya hapis cezası ile beraber uygulanabilen bir yaptırımı ifade eder. Kasten adam yaralama suçunda eğer ki basit halleri esas alınırsa hapis cezası adli para cezasına çevrilebilmektedir.

Cezanın ertelenmesi,mahkeme tarafınca uygun görülen cezanınbelirli koşullar belirlenerek cezaevinde infazından vazgeçilmesidir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, fail için hüküm verilen cezanın belirli bir denetleme zamanı içinde bir sonuca ulaşılamaması, denetleme zamanı içinde belirli şartlar oluşturulduğunda verilen kararın hiçbir sonuç  doğurmayacağı biçimde ortadan kaldırılması davanın düşmesine sebep olur ve bu da ceza muhakemesi kurumudur.

 

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇUNDA HAKSIZ TAHRIK İNDİRİMİ

Kasten adam yaralama suçunda haksız tahrik indirimi uygulanacak ise haksız tahrikin derecesine binaen ¼ – ¾  oranında bir indirim uygulanır.

 

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇUNDA MEŞRUMÜDAFAA (MEŞRU SAVUNMA)

Mağdurun faile, failin mal varlığına, failin yakın çevresine yönelik gerçekleştirdiği haksız bir saldırıya karşı, failin o durum ve şartlara göre o anda saldırı ile orantılı bir şekilde kendisini savunmak üzere verdiği cevaptır.

 

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇU IÇIN GÖREVLI ve YETKİLİ MAHKEME

Kasten adam yaralama suçu için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Genel yetkili mahkeme olan suçun işlendiği yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Summary
Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası
Article Name
Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası
Description
Kasten adam yaralama suçunun nitelikli hallerini, indirim sebeplerini ve cezasını irdelediğimiz yazımız.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo