handcuffs 2202224 960 720 - Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

 

TÜRK CEZA HUKUKUNDA KASTEN ADAM ÖLDÜRME

1.  KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU NEDİR?

Kasten adam öldürme suçu, bir kişinin, bir başkasının yaşamına bilerek ve isteyerek son vermesidir. Kasten adam öldürme suçunun düzenlenmesi TCK’nın 81-83. Maddelerinde yapılmıştır. Kasten adam öldürme suçunun TCK madde 81’de basit şekli, TCK madde 82’de ise nitelikli şekli düzenlenmiştir. Normaldir ki, bu suçta korunan hukuki değer, insan yaşamıdır.  Ayrıntılı bir biçimde düzenlenen “ihmal suretiyle icra” 83. Maddede suçun maddi ögesiiçerisinde yer almıştır. TCK 81. Maddesi basit ve bir cümle olarak şu şekildedir:

“Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

       1.A) KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ ŞEKİLLERİ;

 

 • Kasten Adam Öldürme Suçunun Tasarlanarak (Taammüden) İşlenmesi ve Cezası:

Suçun nitelikli hallerinden en önemlisi olan tasarlayarak kasten adam öldürme suçu TCK 82/1-a maddesinde düzenlenmiştir. Yargıtay’a göre, failin belirli bir bireye karşı belirlediği suçu işlemeye şartsız olarak ve sebatla karar vermesi, daha sonradan da araya vakit girmesine karşın suç işleme kararından vazgeçmeyerek planlı, soğukkanlı ve sükunetle eylemi gerçekleştirmesi durumunda tasarlayarak adam öldürme suçunu işlemiş olur. Suçun tasarlanarak işlenmesi, ani kast türünün dışında kalmakta, düşünce kastının içinde yer almaktadır. Suçun tasarlanarak işlenmesi durumunda ceza,  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak bilinmektedir.

 

 • Kasten Adam Öldürme Suçunun Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek İşlenmesi ve Cezası:

TCK’nın 82/1-b maddesinde düzenlenen suçun bu halinde canavarca his, failin bireyin ölümünden hazhissetmesidir.Canavarca his Yargıtay’da toplumun müşterek şuurunun ve merhametinin kaldıramayacağı vahşi bir durum olarak görülür.

Eziyet çektirmek, mağdura ıstırap çektirilerek yaşamına birsürece yayılmış biçimde son verilmesidir.

Suçun canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlenmesinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

 

 • Kasten Adam Öldürme Suçunun Kan Davası Sebebiyle İşlenmesi ve Cezası:

Kan davası sebebiyle bir suç işlenmesi için bir bireyin daha evvelden hayatına son verilmiş olması gerekir. Bu durum failindaha evvelden bir yakınının hayatına son verilmesine yanıt olarak öldüren birey veya bireyin yakınlarından bir kişiyi öldürmesidir.Fail, adeta bir sorumluluk düşüncesiyle suç işler.Suçun kan davası sebebiyle işlenmesi belirli koşullarla anlaşılır. Bunlar;

 • Vakaya sebep olarak gösterilen evvelki vakanın sonucu ölüm olmalıdır.
 • Evvelki suçun failiyahut failin çevresinden bir kişinin intikam hissiyle ve bir sorumluluk duygusuyla öldürülmelidir.
 • Evvelki suçun failiyle sonraki suçun faili arasında bir kan bağı bulunmak zorunda değildir.
 • Birinci olayla ikinci olay arasında kısaca bir süre geçmelidir.

Suçun kan davası sebebiyle işlenmesinin cezası ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır.

 

 • İffet(Namus) ve Töre Sebebiyle Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

TCK’nın 82/1-k maddesinde yer alan  töre sebebiyle adam öldürme suçunda fail bu suçu gerçekleştirirken mağdurun töre kurallarına göre tutum sergilemediğini ve bu yüzden mağdurun yaşamının sona erdirilmesi gerektiğini savunur.Töre sebebiyle işlenen bu suçta bireyin kendi kararı dışında aşiret, aile gibi detaylı bir topluluğun etkisi görülür.İffet cinayeti ile töre cinayeti arasında benzeyen ve benzemeyen hususlar vardır. Her iffet cinayeti yargıda töre cinayeti olarak kabul edilmez. İffet cinayeti işleyen bir birey kasten adam öldürme suçunun basit şekliyle cezalandırılmaktadır. İffet cinayetinin töre sebebiyle işlendiği ortaya konulduğunda, yani suçun aile, aşiret gibi topluluklar etkisiyle işlendiği ortaya çıkarsa iffet sebebiyle işlenen eyleme töre sebebiyle adam öldürme cezası verilmektedir. Töre sebebiyle adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olup,  iffet cinayeti olarak görülen adam öldürme halinde müebbet hapis cezası verilmektedir.

 

 • Kamu Personelinin Kasten Öldürülmesi Suçu ve Cezası:

TCK 6. Maddesi temelinde kamu personelinin tayin edilmiş, geçici olarak veya sürekli olarak seçilmiş olması arasında bir ayrım yoktur. Kamu personelinin kasten öldürülmesi suçunun cezasınınuygulanabilmesi için kamu personelinin görevi yüzünden işlenmiş olması gerekmektedir. Suçun bu nitelikli halinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

 

 • Yangın, Su Baskını, Batırma, Tahrip, Bombalama veya Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Sebebiyle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

 

Olağandışı metotlarla bir yaşama son vermek bütün hukuki yöntemlerde ağır ceza ile karşılanmaktadır.

Nitelikli haliyle kasten adam öldürmenin cezası, TCK 82/1-c maddesiyle düzenlenmiş olup cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

 

 • Suçu İşleyemediği İçin Duyduğu Üzüntüyle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

Bu durumda suçu işleyen kişi, bilerek ve isteyerek işlemeyi arzuladığı bir suçu işleyemediği için kızgın hiddetli ve sinirli bir şekilde bir bireyi öldürmektedir. Fail işlemek istediği birinci suçu işleyemediği için kızgındır. Kendi içinden gelen bir öfkeyle insan yaşamına son vermektedir. Fail haksız tahrik altında değildir.

Nitelikli haliyle TCK’nın 82/1-i maddesine görekasten bir insanın yaşamına son vermenin cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

 

 • Hamile Olduğu Bilinen Kişiye Yönelik Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

Gebelik durumundayken kişi daha savunmasız ve güçsüz durumda bulunur. Bundan dolayı TCK 82/1-f maddesinde  gebe olan kişilere karşı işlenen suçlar nitelikli suç olarak ele alınır.

Ancak failin mağdurun hamile olduğunu bilmesi durumunda failbu suç sebebiyle ceza alabilir. Gebe bir kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

 

 • Suçun Delillerini Ortadan Kaldırmak, Suçu Gizlemek, İşlenmesini Kolaylaştırmak,Yakalanmamak Amacı İle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

Bu suçu işleyen kişi adlı para cezası ile yargılanabileceği gibi ağır cezada da yargılanabilir. Burada etkili olacak olan işlenen adam öldürme eyleminin bu suçla etkileşim halinde olmasıdır. Bu durumda nitelikli haliyle kasten adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak bilinmektedir.

 

 • Bir Çocuğa veya Beden ve Ruh Sağlığı Bakımından Güçsüz Olan Kişiye Karşı Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

Bu nitelikli hal suçu TCK 82/1-e maddesinde kabul edilmiştir. Suçun bu nitelikli şeklinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak bilinmektedir.

 • Üstsoy veya Altsoydan veya Kardeş veya Eşe Karşı İşlenen Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası:

 

TCK’nın 82/1-d maddesinde akrabalık durumu olan insanın öldürülmesi suçun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir.

Suçun bu nitelikli şeklinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak bilinmektedir.

 

2.  KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU KİMLERE KARŞI İŞLENEBİLİR?

Kasten öldürme suçu, genel, hayatta olan herkese karşı işlenebilen, serbest hareketli suçlardandır. Hukuken, anne rahmindeki cenin birey olarak kabul edilmemektedir. Anne rahmindeki on haftadan fazla yaşayan ceninin varlığının bilerek ve isteyerek bitirilmesi durumunda TCK 99’da tanımlanan “çocuk düşürtme suçu” meydana gelir. Buradan anlayabiliriz ki, bireyin dünyaya geldikten hemen sonra hayatta kalma şansının az olması gibi durumlar olsa bile, sağlam bir şekilde doğan bebeğin hayatının bilerek sona erdirilmesi halinde fail kasten adam öldürme suçu ile cezalandırılır.

 

3.  KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU NASIL İŞLENİR?

Kasten adam öldürme suçu, serbest hareketli bir suç olarak TCK’da tanımlandığı için icrai ve ihmali bir hareketle işlenebilir. İcrai hareketin biçimi konusunda hiçbir şekilde bir sınırlama olmadığı için herhangi bir icrai hareketle bireyin hayatına son verilmesi durumunda fail kasten adam öldürme cezası ile cezalandırılır. Kasten öldürmenin ihmali bir davranışla gerçekleşmesi de mümkündür. Bu durumda da fail kasten adam öldürmenin cezası ile cezalandırılır.

 

4. KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU CEZASI NEDİR?

Kasten adam öldürme suçunda hafifletici bir sebep bulunmamaktadır. Fakat genellikle haksız tahrik durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilir.Bireyinmeşru müdafaa içerisinde kasten adam öldürmeyi gerçekleştirmesi durumunda, kasten adam öldürme suçundan söz edilmeyecektir. Bu durumda meşru müdafaa hakkının unsurları değerlendirilecektir.

 

5. İHMAL YOLUYLA İŞLENEN KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI NEDİR?

Asıl ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, öteki durumlarda ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Müebbet hapis cezası olan bir birey yeniden özgür olabilir, bireyin hakkında yirmi dört yıllık şartlı salıverme süreci uygulanmaya konulabilir.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza suçunu Cumhuriyet Savcısı yürütür. Zaman aşım süresi yirmi beş yıl olan davada nitelikli hallerin bulunması durumunda süre otuz yıla çıkartılır. Kasten adam öldürme suçunda kararın açıklanmasında erteleme ve geri bırakılma söz konusu değildir.

Summary
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Article Name
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Description
Kasten adam öldürme suçu nedir? Kasten adam öldürme suçunun cezası nedir? Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri nelerdir? gibi soruların cevaplarını verdiğimiz yazımız.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo