iş avukatı - İş Avukatı

İş Avukatı

Günümüzde ticaretin oldukça gelişme göstermesi ile birlikte bazı uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu sorunlar karşısında avukatlara büyük bir iş düşmektedir. Avukatlar, ortaya çıkan sorunları hukuki işlemler sonucunda kişilerin haklarını koruma görevini üstlenmektedir. Başvurulan mahkemeler aracılığı ile sorunlar çözüme ulaşmaktadır. Genellikle iş avukatı ve işçi avukatı kavramları birbirleri ile oldukça karıştırılmaktadır. İş avukatı ticari faaliyetler sonucunda ortaya çıkan sorunların sonuca ulaşması için ve çıkarların korunması için gerekli davalar ile birlikte çözüme ulaşması ile uğraşmaktadır. İşçi avukatı ise, iş hukuku kapsamında bulunan ve işçilerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik işleri yürüten avukattır.

İş Avukatı Nedir?

İş avukatı, iş hukuku kavramları hakkında geniş bilgiye sahip, kanunları iyi bilen ve iş hukukunu ilgilendiren konularda oldukça geniş bir bilgiye sahip olan avukattır. İş avukatı söz konusu olduğunda ilk akla gelen, ticari işler sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümü için başvurulan ve çıkarları koruyarak gerekli davaları açan ve takip eden kişi gelmektedir. Avukatlar ise iş ve işveren arasında seçim yaparak tarafını belirlemekte ve ortaya çıkan sorunlar ile kimi temsil edeceğine karar vermektedir. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan sorunlar işçi veya işveren tarafından kaynaklanabilmektedir. İşçi tarafından ortaya çıkan sorunların en başında ise yetkilerini kötüye kullanma gelmektedir. Bu durum ise işveren tarafından oldukça sıkıntılı bir durum haline gelmektedir. İşveren kaynaklı ortaya çıkan sorunların başında ise çalışan işçiyi hor görme gelmektedir. Kimi zaman ise maaş ödemelerinde veya mesai ücretlerinde işveren taraflı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Kişiler bu durumlar ile karşılaştıklarında iş avukatları sayesinde çözüme kavuşabilmektedirler. Burada iş avukatının yapmış olduğu görev ise mağdur olanı koruyup savunmak ve mağdur edene de yaptırım uygulanması için hukuki yollar ile hakları korumaktır. İş avukatı kavramı bu neden ile taraf olma durumuna göre değişmektedir. Avukatların ticari tarafı veya işçi tarafını seçmeleri iş avukatı olmalarını değiştirmemektedir.

İş Avukatının İş Davalarındaki Rolü Nelerdir?

İşçi ve işveren arasında ileride herhangi bir sorun çıkmasına karşın, tarafların haklarının korunması için iş sözleşmesi hazırlanmaktadır. Bu sözleşme ile birlikte taraflar yazılı olarak haklarını koruyabilmekte ve ileride oluşacak herhangi bir sorun karşısında haklarını savunmaktadırlar. Oluşan sorunlar karşısında iş avukatları devreye girmektedir. Açılacak davalar ile birlikte tarafların haklarını korumaktadır. Bu davalar ise iş mahkemeleri sayesinde çözüme ulaşmaktadır.

İş Hukukunun İşleyişi

İş Hukuku işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenlemek ve ortaya çıkan sorunları inceleme görevini üstlenen hukuk dalıdır. İş hukuku geniş bir alanı kapsamaktadır. İş hukuku ise 2 alanda incelenmektedir. Bu alanlar ise bireysel iş hukuku ve toplu iş hukukudur.  Toplu iş hukuku ise kendi içinde 3 dalda incelenmektedir. Bunlar ise sendikalar hukuku, toplu iş hukuku ve iş mücadelesi olarak ayrılmaktadır. İş hukukunun tarihçesine bakıldığında ise sanayileşmenin başlangıcı ile birlikte ortaya çıktığı ve devamlı olarak geliştiği gözlemlenmektedir. Sanayinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan yasalar ile birlikte işçi ve işveren hakları koruma altına alınmaktadır. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde sanayicilik gelişme göstermiştir. Sanayinin gelişmesi ile birlikte kurulan fabrikaların ve çalışan işçilerin haklarını korumak için 2. Mahmut girişimde bulunmuş ve Abdülmecit ise sürdürmüştür. Bu sayede de ilk yazılı hukuk kuralları ortaya çıkmıştır. 1965 yılında ise Dilaver Paşa Nizamnamesi, 1969 Maden Nizamnamesi ile işçi hakları koruma altına alınmıştır. 1877 yılında ise Mecelle kanunu ile birlikte hem işçi hem de işveren hakları düzenlenmiştir. Günümüzde ise 4857 sayılı kanun ile birlikte bireysel iş ilişkileri düzenlenmiştir.

İş Hukukunun Özellikleri

İş hukuku oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. İş hukukunda öncelikli olarak işçi haklarının korunması ön plandadır. İşçinin maddi durum nedeni ile haklarının korunması ve sömürülmesinin engellenmesi için oluşturulan hukuk dallarından biridir. İş hukuku kuralları ise nisbi emredicidir. Nisbi emredici kurallar kapsamında işçi hakları koruma altına alınmaktadır. Örnek olarak ise asgari ücret gösterilmektedir. İşverenler belirlenen asgari ücretin üstünde bir miktarı çalışanlarına verirken, asgari ücret altındaki miktarı işçiye bu hüküm ile birlikte vermemektedirler. İş hukuku ise karma özellik taşıyan bir hukuk dalıdır.

Summary
İş Avukatı
Article Name
İş Avukatı
Description
İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalara bakan avukattır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo