bosanma avukati - Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Medeni kanunun evlenme hükümlerine uygun olarak geçerli bir evlenme meydana getiren kişiler bu evliliği sona erdirmek istediklerinde başvurabilecekleri tek yol boşanma kararıdır. Eşlerden birinin ölümü ve eşlerden biri için ölüm karinesi çıkarılması durumları istisna olmak kaydıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesinin tek yolu Aile Mahkemesinin vereceği boşanma kararıdır. Boşanma kararı alınabilmesi için eşlerden en az birinin talebi gerekmektedir. Boşanma davası, boşanma avukatı ile temsil olunarak açılabileceği gibi boşanma avukatı olmadanda açılabilir. Kanunda boşanma davası açabilmek için boşanma avukatı ile temsil edilme şartı aranmamıştır.

Boşanma davası belli şartlar konusunda anlaşıp anlaşamamalarına göre veya boşanma isteyip istemediklerine göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2’ye ayrılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için anlaşmalı boşanma davasının açıldığı tarihte eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası eşlerden birinin talebi ve diğer eşin davaya katılması ile veya eşlerin her ikisinin de beraber başvurması halinde açılabilir. Eşlerden biri bu davaya katılmazsa, dava açılmamış sayılır.

Ayrıca anlaşmalı boşanma davasında hakimin boşanma kararı verebilmesi için, eşlerden her ikisinin de duruşmaya katılması zorunludur. Çünkü hakim kanundan da anlaşılacağı üzere tarafları bizzat dinlemeden anlaşmalı boşanma davasından boşanma kararı veremez.

Ve pek tabii ki anlaşmalı boşanma davasında boşanma kararı verilebilmesi için tarafların ikisinin de mutabık kaldığı bir anlaşmalı boşanma protokolünün hakime sunulması şarttır. Bu anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar gerek kendileri gerek boşanma avukatı danışmanlığında boşanma sonucunda ortaya çıkacak mali konularda ve ortak çocuklarının durumu konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. Mahkemeye sunulan bu anlaşmalı boşanma protokolünde hakim, eşlerin ve ortak çocuklarının menfaatlerini gözeterek değişiklikler yapabilir. Hakimin yaptığı bu değişiklikler sonucunda ancak boşanmak isteyen eşlerinde bu değişiklikleri kabul etmesi halinde boşanma kararı verilebilir. Hakimin yaptığı değişiklikleri eşlerden biri kabul etmezse boşanma kararı verilemez.

Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerden birinin talebi üzerine çekişmeli boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açamayan eş, çekişmeli boşanma davasına başvurmak durumundadır. Kanunda sayılan sebeplerden dolayı boşanma davası açma hakkına sahip olan eş boşanmak isteyebileceği gibi isterse de ayrılık talep edebilir. Çekişmeli boşanma davasında da anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi boşanma avukatı tutma zorunluluğu yoktur. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bir boşanma avukatı ile bu dava sürecini geçirmeniz her zaman sizin için daha iyidir. Çünkü alanında uzman olan bir boşanma avukatı, sizi her zaman profesyonel yönlendirir ve boşanma davasının sonucunun sizin lehinize olması için kanunların bütün imkanını kullanır.

 

Boşanma Sebepleri

 1. Zina

Eşlerden biri evli olduğu süre içinde zina ederse, diğer eş zina sebebine dayanarak boşanma davası açabilir.  Zina nedenine bağlı olarak boşanma davası hakkına sahip olan eş, bu hakkını zinayı öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halükarda zina fiilinin işlenmiş olduğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle dava hakkını kaybeder.

Örneğin : 01.01.2015 tarihinde eşlerden A zina etmiş olsun. Eş B bunu 01.01.2016 tarihinde öğrenmişse 01.07.2016 tarihine kadar boşanma davası açmak zorundadır, aksi halde B bu sebebe dayanarak boşanma davası açamaz. B’nin 01.01.2021 tarihinde öğrenmesi varsayımında ise zina fiilinden itibaren 5 yıl geçtiğinden dolayı B gene bu sebebe bağlı olarak boşanma davası açamaz.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki zinayı öğrenen eş bu durumdan dolayı eşini affederse bir daha zina sebebine dayanarak boşanma davası açamaz.

 1. Hayata Kast, Pek Kötü Davranış veya Onur Kırıcı Davranış

Eşlerden biri, diğer eşin hayatına kast etmesi, pek kötü davranış sergilemesi veya onur kırıcı davranışlarda bulunması durumunda diğer eş boşanma davası açma hakkına sahip olur.

Hayatına kast edilen, pek kötü davranışa maruz kalan veya onur kırıcı davranışlarla muamele edilen eş bu durumu öğrendiğinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açabilir. Bu sebebe dayalı boşanma davası açmak isteyen eş, bu sebeplerin olduğu tarihten itibaren her halde 5 yıl içinde dava açabilir.

Zina sebebinde olduğu gibi bu boşanma sebebinde de affeden tarafın boşanma davası açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

 1. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Eşlerden birinin diğer eşi küçük düşürücü bir suç işlemesi veya eşlerden birinin haysiyetsiz bir şekilde hayatını sürdürmesi durumunda eğer ki diğer eşin artık eşiyle yaşaması beklenemezse boşanma davası açabilir. Bu sebebe dayanan boşanma davası her zaman açılabilir, her hangi bir hak düşürücü süre bu sebebe dayalı boşanma davasında yoktur.

 1. Terk

Eşlerden birinin, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için diğer eşi terk ettiği veya haklı bir sebep olmaksızın aile konutuna dönmediği taktirde bu sebebe bağlı boşanma davası açılabilir.

Boşanma davasında bu sebebe dayanabilmek için terk fiilinin en az 6 ay sürmüş olması ve hakim tarafından yollanan ihtarların cevapsız bırakılması şarttır.

Unutulmamalıdır ki diğer eşi, aile konutunu terk etmek zorunda bırakan veya haklı bir sebebi bulunmaksızın aile konutuna dönmesini engelleyen eşte terk etmiş sayılır. Diğer eş terk sebebine dayalı boşanma davası açma hakkına sahip olur.

Terk fiili sonucunda boşanma davası açmak isteyen eş, boşanma avukatı aracılığıyla talepte bulunabileceği gibi kendiside hakimden terk eden eşe ihtar çekilmesini istemek zorundadır. Hakim, terk eden eşe 2 ay içinde aile konutuna dönmesi ve dönmemesi halinde olacaklar hususunda uyarılarda bulunur. Ancak bu ihtar talebi ancak terk fiilinin ortaya çıkmasından sonra en erken 4 ay sonra yapılabilir.

 1. Akıl Hastalığı

Eşlerden birinin akıl hastası olduğu ve bu hastalığın geçmesinin imkanı olmadığı resmi sağlık raporuyla tespit edilmişse ve bu akıl hastalığı yüzünden evlilik diğer eş açısından çekilmez hale gelmişse, bu eş akıl hastalığı sebebine dayalı boşanma davası açma hakkına sahip olur. Bu sebebe dayalı boşanma davası her zaman açılabilir.

 1. Evlilik Birliğinin Sarsılması

Boşanma davasının genel sebeplerindendir. Evlilik birliği temelinden sarsılan eşlerden her biri boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Yukarda saydığımız boşanma sebeplerinden herhangi birine dayalı boşanma davası reddolunmuş ve bu red kararının üstünden 3 yıl geçmesine rağmen ortak bir hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir ve eşlerden her hangi birinin istemi üzerine mahkeme boşanmaya karar verir.

 

Boşanma Davası Nerde Açılır?

Boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılabileceği gibi davadan önce son 6 aydan beri eşlerin birlikte oturduğu yer aile mahkemesinde de açılabilir.

Boşanma Davasının Seyri ve Boşanma Kararı  — Boşanma Avukatı İstanbul

 • Boşanma davası sürerken hakim, dava esnasında gerekli gördüğü bir takım önlemleri tarafların talebine gerek olmaksızın kendiliğinden alır.
 • Boşanma sebebini ileri süren eşin bu boşanma talebi kanıtlanırsa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Ancak dava yalnızca ayrılık talepli açılmışsa hakim hiçbir surette boşanmaya karar veremez. Buna karşılık dava boşanmaya ilişkinse hakim ancak ortak aile hayatının yeniden kurulması ihtimali varsa ayrılığa karar verebilir.
 • Ayrılık kararı en az 1 yıl en çok 3 yıl olabilir ve kararın kesinleşmesiyle bu ayrılık süresi başlar ve bu sürenin bitmesiyle ekstra bir şey yapmaya gerek duyulmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu ayrılık süresine rağmen ortak aile hayatı yeniden kurulamamışsa eşlerden her biri boşanma davası açma hakkına haizdir.
 • Boşanma halinde kadın, evlenmeden önce olan soyadını geri alır ancak kadın, eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati olduğunu ve bu durumun eşine zarar vermeyeceğini ispatlarsa ve gerek kendisinin gerek boşanma avukatının istemi üzerine hakim eski eşinin soy ismini kullanmasına izin verebilir.

 

Boşanmada Tazminat ve Nafaka

 1. Maddi ve Manevi Tazminat

Mevcut olan veya beklemekte olduğu menfaatleri boşanma yüzünden zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu olan eş, diğer eşten maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Ayrıca boşanmaya neden olan vakıalar sebebiyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş, kusurlu olan diğer eşten manevi tazminat talebinde bulunabilir.

 1. Yoksulluk Nafakası

Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmüş veya düşecek eş, kusuru daha ağır olmama şartıyla geçinmesi için diğer eşten diğer eşin mali gücü oranında nafaka talebinde bulunabilir. Önemle belirtmek gerekir ki nafaka ödemekle yükümlü olan eşin kusuru aranmaz.

Aydar Hukuk Bürosu boşanma davası alanında uzman boşanma avukatı kadrosuyla boşanmak isteyen kişilere boşanma avukatı olarak uzun yıllardır her türlü hukuki konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Hem anlaşmalı boşanma davası hemde çekişmeli boşanma davası’nda uzman boşanma avukatlarımız sizlere en yararlı sonucu sağlamak için hukuki konularda destek vermektedirler.
İstanbul boşanma avukatı hizmetini siz değerli müvekkilerimiz için en yararlı sonuçları alarak veriyoruz.

Summary
Boşanma Avukatı
Article Name
Boşanma Avukatı
Description
Boşanma avukatı, boşanma davası konusunda kendini geliştirmiş ve bu hususta deneyim kazanmış avukatlardır. Boşanma davası açmak isteyen kişilere yol gösteren makalemiz.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo